top of page

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

 1. Γενικές πληροφορίες
  Ο διαδικτυακός τόπος http://www.tromaras.com και οι παρεχόμενες μέσω αυτού υπηρεσίες (εφεξής, συνολικά ο «Ιστότοπος»), σας παρέχονται από την ατομική επιχείρηση: Κωνσταντίνος Τρομάρας – Υπηρεσίες Γυμναστηρίων (εφεξής, ως TSC). Παρακαλούμε διαβάστε τους παρακάτω όρους προσεκτικά. Είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις που διέπουν την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο και τη χρήση αυτού. Αν δεν αποδέχεστε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, δεν πρέπει να προβείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση του Ιστοτόπου, ούτε να καταχωρήσετε σε αυτόν οποιαδήποτε στοιχεία σας. Σε κάθε περίπτωση, η από μέρους σας χρήση του Ιστοτόπου σημαίνει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης του, όπως αυτοί θα ισχύουν κατά την εκάστοτε από μέρους σας χρήση του Ιστοτόπου, και συνεπάγεται τη νομική δέσμευσή σας από αυτούς. Η TSC διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες όρους, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε να επισκέπτεστε τακτικά την παρούσα ιστοσελίδα. Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (links) σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες τρίτων. H TSC δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί ή δημοσιευθεί από τρίτους και περιλαμβάνεται σε ιστοσελίδες ή διαδικτυακούς τόπους προς τους οποίους τυχόν υπάρχουν τέτοιοι σύνδεσμοι στον Ιστότοπο.
   

 2. Διανοητική ιδιοκτησία - Υποχρεώσεις των χρηστών
  Στον Ιστότοπο περιέχονται κείμενα, φωτογραφίες, εμπορικά σήματα και διακριτικοί τίτλοι, βάσεις δεδομένων, λογισμικό και άλλο υλικό επί του οποίου υφίστανται δικαιώματα πνευματικής και/ή βιομηχανικής και/ή εμπορικής ιδιοκτησίας της TSC και/ή δικαιοπαρόχων της και στο οποίο η παρεχόμενη μέσω του Ιστοτόπου πρόσβαση και δυνατότητα χρήσης παρέχεται αποκλειστικά και μόνον για τους σκοπούς του Ιστοτόπου. Έτσι, η πρόσβαση στον Ιστότοπο και στη χρήση αυτού, καθώς και στο κάθε είδους υλικό που ανήκει στην TSC ή σε δικαιοπαρόχους της και που παρέχεται μέσω ή χάριν του Ιστοτόπου, παρέχεται από την TSC αποκλειστικά για τους σκοπούς που περιγράφονται στον Ιστότοπο και αποκλειστικά για προσωπική χρήση του εκάστοτε επισκέπτη / χρήστη του Ιστοτόπου. Η εμπορική εκμετάλλευση του Ιστοτόπου ή οποιουδήποτε τμήματος αυτού, καθώς και η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική ή μερική και με οποιονδήποτε τρόπο, και η περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση οποιουδήποτε τμήματος του Ιστοτόπου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της TSC απαγορεύεται απολύτως. Το αυτό ισχύει και για τη με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση πρόσβασης σε υλικό ληφθέν μέσω ή χάριν του Ιστοτόπου και μη διαθέσιμο δημοσίως.

  Οι κάθε είδους χρήστες του Ιστοτόπου υποχρεούνται να κάνουν σύννομη χρήση αυτού, τηρώντας απαρέγκλιτα όλες τις υποχρεώσεις και τους περιορισμούς που τους επιβάλλει η ισχύουσα νομοθεσία, τα χρηστά συναλλακτικά ήθη ή οι παρόντες όροι. Εντελώς ενδεικτικά, οι χρήστες του Ιστοτόπου αποδέχονται, αναλαμβάνουν και διαβεβαιώνουν ότι δεν θα κάνουν χρήση του Ιστοτόπου για να προξενήσουν βλάβη σε οποιονδήποτε τρίτο, να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων ή που προσβάλλει την προσωπικότητα τρίτων ή που έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ή τα συναλλακτικά ήθη, να παρενοχλήσουν με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή τρίτων, να ζημιώσουν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο τη φήμη της TSC ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια οποιουδήποτε δικτύου, κεντρικού υπολογιστή ή λογαριασμού, να παρέμβουν σε παρεχόμενες μέσω του Ιστοτόπου υπηρεσίες προς οποιονδήποτε χρήστη ή σε οποιονδήποτε κεντρικό υπολογιστή ή δίκτυο, να αντιγράψουν σελίδες για να παραπλανήσουν άλλους χρήστες ως προς την προέλευση τους, να εμποδίσουν οποιονδήποτε να αποκτήσει πρόσβαση στον Ιστότοπο ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους. Σε κάθε περίπτωση χρήσης παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους, οι υπαίτιοι θα φέρουν ακέραια τη σχετική ποινική και αστική ευθύνη, η δε TSC θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρμόδιες αστυνομικές και δικαστικές αρχές για τη διακρίβωση της ταυτότητας κάθε παραβάτη.
   

 3. Χρήση του Ιστοτόπου με κωδικούς πρόσβασης
  Ορισμένα τμήματα του Ιστοτόπου νομιμοποιούνται να χρησιμοποιούν αποκλειστικά εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα, στα οποία έχει παραχωρηθεί σχετικό όνομα χρήστη (username) και κωδικός πρόσβασης (password). Κάθε παραχωρούμενο όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης παραχωρούνται για αυστηρά προσωπική χρήση. Κάθε κάτοχος ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης στον Ιστότοπο υποχρεούται να μεριμνά για την ασφάλεια και το απόρρητο των εν λόγω στοιχείων και να ενημερώσει άμεσα την TSC για οποιαδήποτε τυχόν απώλεια του απορρήτου ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους.
   

 4. Διαθεσιμότητα και ασφάλεια του Ιστοτόπου - Αποποίηση ευθύνης
  Η TSC θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση κατά το δυνατό της συνεχούς διαθεσιμότητας, της ακεραιότητας και της ασφάλειας του Ιστοτόπου. Ωστόσο, ο Ιστότοπος μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή για τεχνικούς ή άλλους λόγους που θα βρίσκονται εκτός του πεδίου ελέγχου της TSC ενώ, όπως είναι γνωστό, οι τηλεπικοινωνιακές και διαδικτυακές επικοινωνίες και συστήματα δεν είναι απολύτως ασφαλή. Ομοίως, η TSC θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη διασφάλιση κατά το δυνατό της ακρίβειας των στοιχείων που περιέχονται στον Ιστότοπο. Αυτό, ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί εγγύηση για την ακρίβεια των εν λόγω στοιχείων. Ως εκ τούτων και εν πάση περιπτώσει, ο Ιστότοπος παρέχεται «ως έχει» και με αποκλειστική ευθύνη και κίνδυνο του εκάστοτε χρήστη του, η δε TSC ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκύψει λόγω της χρήσης ή της αδυναμίας χρήσης του Ιστοτόπου ή οποιουδήποτε επιμέρους τμήματός του. Εξάλλου, η TSC διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του Ιστοτόπου ή οποιουδήποτε τμήματός του.
   

 5. Προστασία προσωπικών δεδομένων
  Στο πλαίσιο του Ιστοτόπου, η TSC θα διατηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των εγγεγραμμένων χρηστών του Ιστοτόπου που οι ίδιοι της γνωστοποιούν κατά την εγγραφή τους στον Ιστότοπο (ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, email κλπ.). Σε ότι αφορά τους μη καταχωρισμένους επισκέπτες/χρήστες του Ιστοτόπου, συλλέγονται αποκλειστικά στοιχεία χρήσης σε συνδυασμό με τη διεύθυνση IP πρόσβασης, από την οποία η TSC δεν δύναται και δεν πρόκειται να επιχειρήσει να συνάγει την ταυτότητα του χρήστη, παρ' εκτός εάν ο νόμος της επιβάλλει άλλως. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των παραπάνω προσωπικών δεδομένων σας από την TSC θα είναι η υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του Ιστοτόπου, η ενημερωτική υποστήριξη των χρηστών, η ενημέρωσή τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών στο πλαίσιο του Ιστοτόπου ή άλλες υπηρεσίες της TSC και η προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής μας σχέσης με αυτούς. H TSC δεν πρόκειται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα χρηστών σε οποιονδήποτε τρίτο, παρ' εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση υποχρεώσεών μας έναντι τους, εάν διαταχθεί προς τούτο από αρμόδια αστυνομική ή δικαστική αρχή, ή άλλως υπό τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

  Με τη χρήση του Ιστοτόπου αποδέχεστε και συμφωνείτε με την επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών σας δεδομένων για τους παραπάνω σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση, έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή και να ζητήσετε τη διαγραφή των στοιχείων σας (εάν εντάσσεστε σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες, όπου τηρούνται στοιχεία), από το αρχείο μας. Επιπλέον, διατηρείτε το δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσής σας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας που τηρούμε, το δικαίωμα να ζητήσετε την διόρθωση κάθε λάθους που τυχόν περιλαμβάνεται σε αυτά, καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης στην περαιτέρω επεξεργασία στοιχείων σας, βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων, καθώς επίσης σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) - (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω αναφερόμενα στοιχεία επικοινωνίας.
   

 6. Cookies
  Tα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που περιέχουν πληροφορίες και τοποθετούνται στον υπολογιστή του χρήστη όταν βρίσκεται σε μια ιστοσελίδα. Τα cookies δεν μπορούν να διαβαστούν από ιστοσελίδα άλλη από αυτήν που τα δημιουργεί, ενώ είναι ουσιαστικά αδύνατο να χρησιμοποιηθούν με σκοπό να παραβιάσουν ή να υποκλέψουν προσωπικά σας στοιχεία ή αρχεία που έχετε αποθηκεύσει στον υπολογιστή σας. Εξάλλου, τα περισσότερα cookies διαρκούν μόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του χρήστη στην ιστοσελίδα. Ο Ιστότοπος ενδέχεται να χρησιμοποιήσει cookie(s) που θα περιέχει στοιχεία για την αναγνώριση του χρήστη και μόνο και το οποίο θα χρησιμοποιείται ώστε να μην υποχρεώνεται ο χρήστης να καταχωρεί επανειλημμένα τα στοιχεία του. Αυτό/ά το/α cookie(s) θα διαρκεί μόνο για όσο χρονικό διάστημα ο χρήστης θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα και θα σβήνεται άμεσα και αυτόματα όταν βρεθεί εκτός του Ιστοτόπου. Έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε στο πρόγραμμα πλοήγησής σας (browser) τη ρύθμιση να σας προειδοποιεί πριν αποδεχτεί cookies ή να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση να δέχεται cookies, στην οποία περίπτωση, ωστόσο, θα επηρεαστεί πιθανότατα η λειτουργικότητα κάποιων ιστοσελίδων που επισκέπτεστε. Ο τρόπος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης των cookies εξαρτάται από το ειδικότερο πρόγραμμα πλοήγησης που χρησιμοποιείτε, στις οδηγίες χρήσης του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε.
   

 7. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δωσιδικία
  Κάθε διαφορά μεταξύ χρηστών της Υπηρεσίας και της TSC ρυθμίζεται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.
   

 8. Επικοινωνία
  Για κάθε ζήτημα σχετικά με τον Ιστότοπο, οι χρήστες του - για την άμεση εξυπηρέτηση τους - μπορούν να απευθύνονται στην TSC τηλεφωνικά, στον αριθμό +30 697 656 4291, καθώς και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη διεύθυνση k.tromaras@tromaras.com

bottom of page